VERORDENING (EU) 2018/858 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Hoofdstuk IV Artikel 36

bron
HOOFDSTUK VI
CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING EN MARKERINGEN
Artikel 36
Papieren conformiteitscertificaat

(1) De fabrikant geeft voor elk compleet, onvolledig of voltooid voertuig dat is vervaardigd in overeenstemming met het goedgekeurde voertuigtype een papieren certificaat van overeenstemming af en bevestigt dit aan het voertuig. Voor dit doel gebruikt de fabrikant het model dat is vastgelegd in de in lid 4 bedoelde uitvoeringshandelingen.

Het papieren conformiteitscertificaat bevat een concrete beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het voertuig en zijn technische prestaties. Het papieren conformiteitscertificaat bevat ook de productiedatum van het voertuig. Het papieren conformiteitscertificaat moet zo zijn ontworpen dat het bestand is tegen vervalsing.

Het certificaat van overeenstemming in papieren vorm wordt samen met het voertuig gratis aan de koper overhandigd. De levering ervan mag niet afhankelijk worden gesteld van een uitdrukkelijk verzoek of van het verstrekken van aanvullende informatie aan de fabrikant.

2. Vanaf 5 juli 2026 wordt de fabrikant vrijgesteld van de verplichting om voor elk in lid 1 van dit artikel bedoeld voertuig een papieren certificaat van overeenstemming af te geven, indien hij het certificaat van overeenstemming verstrekt in de vorm van gestructureerde gegevens overeenkomstig artikel 37(1).

(3) De fabrikant verstrekt op verzoek binnen tien jaar na de productiedatum van het voertuig een duplicaatcertificaat van overeenstemming in papieren vorm aan de eigenaar van het voertuig, tegen een vergoeding, waarbij deze vergoeding de kosten van de afgifte ervan niet mag overschrijden. . Elk duplicaat moet op de voorzijde duidelijk worden gemarkeerd met de vermelding “Duplicate”.

4. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast met betrekking tot het papieren certificaat van overeenstemming, waarin met name het volgende wordt vastgelegd:

A)

het voorbeeldcertificaat van overeenstemming,

B)

de veiligheidskenmerken om vervalsing van het certificaat van overeenstemming te voorkomen en

C)

de regels over hoe het certificaat van overeenstemming moet worden ondertekend.

Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 83, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. De eerste uitvoeringshandeling moet vóór 1 september 2020 worden vastgesteld.

(5) Het papieren conformiteitscertificaat wordt opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de Unie.

(6) De persoon (personen) die bevoegd is (zijn) om papieren conformiteitscertificaten te ondertekenen, is (zijn) in dienst van de fabrikant en naar behoren gemachtigd om namens de fabrikant de juridische verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het ontwerp en de constructie van een voertuig of voor de conformiteit van de productie van het voertuig. voertuig overnemen.

(7) Het papieren certificaat van overeenstemming moet volledig worden ingevuld en mag geen andere beperkingen op het gebruik van het voertuig bevatten dan die waarin deze verordening of in een van de in bijlage II genoemde rechtshandelingen voorzien.

(8) In het geval van een incompleet basisvoertuig vult de fabrikant alleen die velden van het papieren certificaat van overeenstemming in die relevant zijn voor de volledigheid van het voertuig.

(9) In het geval van een incompleet of voltooid voertuig vult de fabrikant alleen die velden van het papieren certificaat van overeenstemming in die betrekking hebben op de toevoegingen of wijzigingen op het relevante goedkeuringsniveau en voegt hij, indien van toepassing, alle papieren certificaten van overeenstemming bij. de vorige goedkeuringsniveaus.