Τι σημαίνει το e1*, e2* ή e9* στην αρχή του αριθμού έγκρισης τύπου ΕΚ;

Ο αριθμός έγκρισης τύπου ΕΕ είναι ένα σημαντικό μέρος της τεκμηρίωσης οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δηλώνει ότι ένας τύπος οχήματος πληροί τις σχετικές οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ. Αυτός ο αριθμός απονέμεται στο πλαίσιο της διαδικασίας ομολογκάσης, η οποία διασφαλίζει ότι οι τύποι οχημάτων συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα της ΕΕ για την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και άλλα σημαντικά κριτήρια.

Τα γράμματα και οι αριθμοί στην αρχή του αριθμού έγκρισης τύπου ΕΕ, όπως e1*, e2* ή e9*, έχουν συγκεκριμένες σημασίες. Δηλώνουν τη χώρα στην οποία έχει χορηγηθεί η έγκριση τύπου. Κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τον δικό της αριθμητικό κωδικό που αντιστοιχεί ως εξής:

 • e1 - Γερμανία
 • e2 - Γαλλία
 • e3 - Ιταλία
 • e4 - Ολλανδία
 • e5 - Σουηδία
 • e6 - Βέλγιο
 • e7 - Ουγγαρία
 • e8 - Τσεχική Δημοκρατία
 • e9 - Ισπανία
 • e11 - Ηνωμένο Βασίλειο (Σημείωση: Αν και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον μέλος της ΕΕ, ήταν μέλος κατά τη στιγμή της εισαγωγής αυτής της αρίθμησης.)
 • e12 - Αυστρία
 • e13 - Λουξεμβούργο
 • e17 - Φινλανδία
 • e18 - Δανία
 • e19 - Ρουμανία
 • e20 - Πολωνία
 • e21 - Πορτογαλία
 • e23 - Ελλάδα
 • e24 - Ιρλανδία
 • e26 - Σλοβενία
 • e27 - Σλοβακία
 • e29 - Εσθονία
 • e31 - Βουλγαρία
 • e32 - Λεττονία
 • e34 - Λιθουανία
 • e36 - Κροατία
 • e37 - Μάλτα
 • e39 - Κύπρος

... και η λίστα συνεχίζεται για να περιλαμβάνει άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ που έχουν ενταχθεί στο σύστημα.

Ο αριθμός έγκρισης τύπου ΕΕ αποτελείται από πολλά μέρη που υποδεικνύουν όχι μόνο τη χώρα της έγκρισης αλλά και συγκεκριμένες πληροφορίες έγκρισης, τις οδηγίες κάτω από τις οποίες εγκρίθηκε το όχημα, και έναν ατομικό αριθμό που έχει ανατεθεί στον τύπο του οχήματος. Αυτός ο αριθμός είναι σημαντικός για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο της συμμόρφωσης ενός οχήματος με τα πρότυπα της ΕΕ και αναγράφεται στα έγγραφα του οχήματος.

Επιστροφή στο ιστολόγιο