ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) 2018/858 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Άρθρο 36

Link

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ

Άρθρο 36

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή

1.   Ο κατασκευαστής εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή, το οποίο συνοδεύει κάθε όχημα, είτε πλήρες, είτε ημιτελές είτε ολοκληρωμένο, που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος. Για τον σκοπό αυτό ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που καθορίζεται στις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά του οχήματος και τις τεχνικές του επιδόσεις με συγκεκριμένους όρους. Στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή περιλαμβάνεται και η ημερομηνία κατασκευής του οχήματος. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο που να αποτρέπει την πλαστογράφησή του.

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή χορηγείται δωρεάν στον αγοραστή μαζί με το όχημα. Η χορήγησή του δεν είναι δυνατόν να εξαρτάται από ρητό αίτημα ή υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών στον κατασκευαστή.

2.   Από τις 5 Ιουλίου 2026 ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου να εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή που συνοδεύει κάθε όχημα, όταν ο κατασκευαστής παρέχει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως δομημένα δεδομένα σε ηλεκτρονικό μορφότυπο σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1.

3.   Για περίοδο 10 ετών μετά την ημερομηνία κατασκευής του οχήματος, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη του οχήματος, ο κατασκευαστής εκδίδει αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή έναντι αντιτίμου που δεν υπερβαίνει το κόστος έκδοσης του αντιγράφου πιστοποιητικού. Κάθε αντίγραφο πιστοποιητικού φέρει εμφανώς στην όψη του την ένδειξη «αντίγραφο».

4.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή, όπου καθορίζονται ειδικότερα:

α)

το υπόδειγμα για το πιστοποιητικό συμμόρφωσης,

β)

τα στοιχεία ασφαλείας για την αποτροπή πλαστογράφησης του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, και

γ)

η προδιαγραφή όσον αφορά τον τρόπο υπογραφής του πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 83 παράγραφος 2. Η πρώτη από αυτές τις εκτελεστικές πράξεις εκδίδεται πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

5.   Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συντάσσεται σε έντυπη μορφή σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

6.   Το άτομο ή τα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή απασχολούνται από τον κατασκευαστή και είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα να φέρουν τη νομική ευθύνη του κατασκευαστή όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή του οχήματος ή τη συμμόρφωση της παραγωγής του.

7.   Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή συμπληρώνεται στο σύνολό του και δεν περιέχει περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση του οχήματος, εκτός από τους περιορισμούς που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή σε οποιαδήποτε από τις κανονιστικές πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα II.

8.   Στην περίπτωση ημιτελούς οχήματος βάσης, ο κατασκευαστής συμπληρώνει μόνο τα πεδία του πιστοποιητικού συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή που αφορούν την πληρότητα του οχήματος.

9.   Στην περίπτωση ημιτελούς ή ολοκληρωμένου οχήματος, ο κατασκευαστής συμπληρώνει μόνο τα πεδία του πιστοποιητικού συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή που αφορούν τις προσθήκες ή τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το τρέχον στάδιο έγκρισης και, κατά περίπτωση, επισυνάπτει όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή που έχουν εκδοθεί στα προηγούμενα στάδια.